Studenterna vinner tävling med hjälp av nobelprisad teknik

Ellen Brandt och Ellen Petersson från Chalmers tekniska högskola tar hem vinsten i WSPs årliga studenttävling 100H. Uppdraget gick ut på att ta fram en lösning för minskad klimatpåverkan vid transporter. Med hjälp av det nobelprisade konceptet ”nudging” ska vinnarduons idé förändra människors beteendemönster, skriver WSP.

100H är tävlingen där Sveriges studenter får i uppdrag att under 100 timmar ta fram en lösning på ett specifikt samhällsproblem. Tävlingen arrangeras av analys- och teknikkonsultföretaget WSP, och i år gick uppgiften ut på att ta fram en idé som kan bidra till att minska klimatpåverkan från transporter och på sikt nå klimatneutral mobilitet i Sverige.

Det vinnande bidraget kommer från Ellen Brandt, 27, och Ellen Petersson, 26, studerande vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Deras idé utgår från förra årets nobelprisade beteendeekonomiska koncept ”nudging”, vilket handlar om att knuffa människor i en viss riktning istället för att styra dem till nya beteenden.

– Det känns jätteroligt att vinna, vi hoppades såklart på det men det var inget vi vågade tro. Vår initiala tanke var att hitta en teknisk lösning, men vi insåg att det redan finns ett smörgåsbord av tekniska lösningar, såsom Uber och elbilar. Det vi behöver nu är beteendeförändring och då var nudging en bra lösning, säger Ellen Brandt och Ellen Petersson, vinnare i 100H.

Förslaget innebär enkla förändringar och handlingar som företag kan implementera i sin verksamhet för att uppmuntra sina anställda till att göra mer klimatsmarta val i vardagen, exempelvis genom realtidsinformation, gamification, klimatvänliga förhandsval i mötesbokningar med mera.De har även kopplat ihop sin idé med FNs hållbarhetsmål.

– Samhället står inför stora utmaningar när vi ska begränsa klimatpåverkan och nå FNs övriga hållbarhetsmål. Jag känner mig dock hoppfull inför framtiden när kunskapen och engagemanget på våra universitet och högskolor är så stort. Ellen Brandt och Ellen Petersson kombinerar i sitt bidrag insikter om vad som påverkar mänskligt beteende med koll på digitala lösningar. Dessutom pekar de på företagens ansvar och möjligheter att underlätta för medarbetarna att agera hållbart, vilket jag personligen tilltalas av, säger Maria Brogren, chef för hållbarhet och innovation på WSP.

– Helt rätt att fokusera på hur vi med relativt små insatser kan ändra vårt beteende, vilket är förutsättningen för att bättre teknik ska ge faktisk klimatnytta. De identifierar dessutom vilka hållbara utvecklingsmål som påverkas positivt och fokuserar klokt på bilresorna som står för så stor del av vår klimatpåverkan och som så ofta är onödiga, menar Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores

Förvånande ofta mänskliga pusselbiten utelämnas i samhällsbyggnadsprojekt

Glöm inte människan i samhällsbyggnadsprocessen. För då riskerar vi att missa den bästa och mest effektiva lösningen. Ett hållbart samhälle ska vara rättvist, jämlikt, inkluderande, öppet, jämställt och ge alla människor samma möjlighet att utveckla sin potential. Det minskar spänningar i samhället och ökar tryggheten och trivseln, skriver Tyréns.

– För att det ska fungera måste vi förankra förändringar lokalt och låta medborgarna och andra intressenter delta i projekten i ett tidigt skede. Det är inte bara medborgarnas rätt att få tycka till och påverka samhället. Det är även en nödvändighet för att en förändring ska få önskad effekt, säger Frida Franzén, utredare inom hållbarhet på Tyréns.

– De bästa lösningarna behöver inte alltid komma ”uppifrån” eller från ”experter”. På lokal nivå finns aktörer med kunskap som kan vara värdefull att ha med i processen.

Det låter så självklart. Ändå är det förvånande ofta som den mänskliga pusselbiten utelämnas i samhällsbyggnadsprojekt. Resultatet blir att projekten kan landa fel. Frida Franzén är miljövetare och jobbar på Tyréns avdelning för social hållbarhet och jobbar med att få in det sociala perspektivet.

– Vi kan ha den mest perfekta lösningen på ett miljöproblem. Men det räcker inte alltid. Den måste även vara accepterad av medborgarna eller intressenterna som ska genomföra åtgärderna. De kanske föredrar en annan lösning, som i så fall kan få bättre genomslag och eventuellt innebära ett mer effektivt resultat.

Det finns tyvärr många exempel på miljöprojekt som inte fått bra utslag, menar hon.

– Orsaken är inte sällan just bristande förankring eller dålig kunskap om lokala förhållanden och förutsättningar. Samma sak gäller även projekt inom stadsbyggnad och infrastruktur – det lokala deltagandet är ett måste.

Tyréns jobbar mycket med lokal förankring redan i analysskedet. Då är det viktigt att få med representanter från rätt grupper. Frida Franzén jobbar med ett forskningsprojekt som handlar om att ta upp biomassa från havet och göra produkter av det.

– Vi vill skapa cirkulära flöden av kväve och fosfor, och minska övergödningen. Men för att lyckas med det kan vi inte bara titta på den ekologiska potentialen, utan även den sociala. Människa och miljö hänger nära samman.

Tyréns identifierar vilka aktörer som finns längs värdekedjan – från upptagning och odling av biomassa till konsument.

– Därefter studerar vi vad det finns för drivkrafter, kunskap, information och intresse bland dessa aktörer. På så sätt kan vi bättre analysera vilka hinder som faktiskt finns för att skynda på utvecklingen av mer återvinning av kväve och fosfor från havet.

– Det är först då vi vet lösningen och vilka styrmedel vi ska sätta in. Det kan till exempel vara information som ökar kunskapen om denna typ av miljöåtgärd. Eller subventioner för att skapa lönsamhet.

Det är även viktigt att låta flera grupper komma till tals – inte bara de som hörs mest, vilket ibland blir fallet vid medborgardialogsmöten. Den typen av dialogmöten har tyvärr fått en negativ klang eftersom de dessutom gynnar de som har mer tid eller är resursstarka, menar hon.

– Då blir det ju både orättvis och odemokratiskt vilket inte alls är hållbart. Kanske ska vi i stället knacka dörr för att informera och få in synpunkter? Eller stå utanför den lokala matvaruaffären?

– Vi måste också vara tydliga med vilka möjligheter deltagarna har att påverka. Håller man ett informationsmöte där det inte finns möjlighet att påverka ska man också berätta det i förväg, säger Frida Franzén.

– Det finns olika sätt att skapa engagemang och delaktighet, vi behöver anpassa våra metoder till varje projekt, avslutar Frida.

Ständiga kompetensbristen utmanande faktor för lönsamheten

Trots den stabila marknaden i Europa är kompetensbristen en stor utmaning för lönsamheten. Det visar konjunkturbarometer EFCA Barometern som publiceras av den europeiska organisationen för teknik- och ingenjörskonsulter, skriver STD-företagen.

EFCA Barometern visar positiva marknadssignaler. 12 av 20 länder räknar med att den totala omsättningen för de teknikbaserade konsulttjänsterna i landet ökar. Men rapporten sänder indikationer på en stabilisering av lönsamheten under 2019 på grund av låga priser och kompetensbrist, som är två stora utmaningar för branschen.

Sammanfattningsvis är den europeiska marknaden bra eller mycket bra i 14 av 20 länder. Endast Spanien har fortfarande en svag marknad.

– Den svenska marknaden har under flera år varit mycket stark, i synnerhet i en europeisk jämförelse. Det har lockat till sig både företag och individer från hela Europa. Nu vänder marknaden upp i många länder. Det skapar både möjligheter för expansion för våra medlemmar, men kan också leda till svårigheter att hitta resurser för svenska projekt, säger Magnus Höij, Vd Svenska Teknik&Designföretagen

– Samtidigt som marknaden fortsätter att stärkas i Syd- och Centraleuropa börjar den mattas av i Sverige, likt andra marknader i norra Europa. Flera länder väntar sig att orderingången och lönsamheten bromsar upp under det kommande året. Kompetensbristen består dock och är ett problem över hela Europa, säger David Cramér, marknadsanalytiker på Svenska Teknik&Designföretagen och medproducent av EFCA Barometern.

Snart släpps WSP:s casetävling!

Den 29 november släpps årets case i 100H, tävlingen där studenter från svenska högskolor och universitet får tävla om WSPs Framtidsstipendium. När caset är släppt har de tävlande 100 timmar på sig att leverera den bästa lösningen, skriver WSP.

Det är för fjärde året i rad som WSP genomför 100H, där priset är en resa till WSPs kontor i London.

– Vi tycker att det är viktigt att finnas nära högskolor och universitet. Med 100H kan vi bjuda på verkliga och skarpa problem samtidigt som vi får ta del av studenternas kreativitet och kunskap. Vi ser fram emot att se hur de kommer tackla årets tema och hoppas att få chansen till spännande diskussioner och lösningar, säger Josefine Stolt, Employer Branding-ansvarig på WSP.

Årets tema blir offentligt i samband med casesläppet den 29 november. I årets jury ingår Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Magnus Meyer, vd WSP, Måns Norlin, Uppdragsansvarig WSP och Maria Brogren, chef hållbarhet och innovation WSP. Juryn gör sin bedömning utifrån lösningarnas kreativitet, potential för praktisk omsättning samt hållbarhet och samhällsekonomisk nytta.

Arbetsgruppen bakom det vinnande bidraget får ta emot WSPs Framtidsstipendium 2018 som är en resa till London inklusive mat och boende. I resan ingår ett besök på WSP UKs huvudkontor samt en exklusiv guidning bland aktuella WSP-projekt i London.

Förra året handlade caset om bostadsutmaningen. Då vann Sofia Wiklund och Henrik Sjökvist, civilingenjörsstudenter från Uppsala universitet respektive KTH. Deras idé handlade om att förvandla kontor till studentboende på kvällen – likt ett scenbyte på teatern.

WSP poppis i Universum-undersökning

WSP placerar sig på tolfte plats när Universum presenterar sin årliga mätning över Sveriges bästa arbetsgivare – en mätning där medarbetare rankar sin nuvarande arbetsgivare. På bara ett par år har WSP klättrat med sex placeringar, skriver WSP.

När Universum under onsdagskvällen presenterade sin årliga undersökningSveriges bästa arbetsgivare, placerade sig WSP på en tolfte plats. Undersökningen baseras på de anställdas betygsättning av sin nuvarande arbetsgivare utifrån aspekter såsom nöjdhet, intresse för att byta arbetsplats samt viljan att rekommendera sin arbetsgivare. WSPs fördelar har även blivit mer kända utanför kontorsväggarna. I Universums attitydkartläggning Karriärbarometernsom släpptes i oktober mäts uppfattningen bland unga och verksamma ingenjörer och i årets lista klättrar WSP för fjärde året i rad medan branschen i övrigt backar.

– Vi har under flera års tid sett en tydlig förflyttning. Vi ser också en tydlig trend i att yngre och kommande generationer i högre utsträckning värdesätter att arbeta syftesdrivet och känna meningsfullhet. Det är något vi arbetat för att synliggöra och vi är därför givetvis mycket stolta över att kunna scora högt på just den parametern. Att våra anställda lyfter WSPs vänliga arbetsmiljö och respekt för medarbetarna är extra glädjande eftersom den interna kulturen är något vi värdesätter högt, säger Maria Lindfeldt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP.

På frågan om de anställda är villiga att rekommendera sin arbetsgivare sticker WSP ut med dryga 20 procentenheter över snittet och många lyfter att en anställning på WSP innebär goda referenser för en framtida karriär i branschen. Bara 11 procent på WSP uppger att de avser byta arbetsplats det närmsta året, jämfört med 36 procent som är snittet bland de svarande.

I undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivarebetygsätter medarbetarna sina nuvarande arbetsgivare utifrån intern identitet, nöjdhet, vilja att rekommendera sin arbetsgivare, samt intresse för att byta jobb. 140 av Sveriges arbetsgivare från vitt spridda branscher deltar i undersökningen och bolagen som deltar måste ha minst 50 anställda.

Saira Alladin blir Årets Kraftkvinna!

Saira Alladin, regionchef på Swecos energiverksamhet, tilldelades igår utmärkelsen Årets Kraftkvinna 2018. Priset ges årligen ut till en kvinna i energisektorn som aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor för att attrahera fler kvinnor till energibranschen, skriver Sweco

Priset, som initierats av organisationen Kraftkvinnorna, har instiftats för att synliggöra och lyfta kvinnor i energisektorn som imponerar med sin kompetens, med syfte att attrahera fler till branschen. Av 63 nominerade kvinnor i branschen står Saira Alladin som slutlig pristagare.

– Jag är väldigt glad och hedrad över priset. Vi är många kvinnor som brinner för jämställdhet i energisektorn och varenda en bidrar till branschens utveckling. Jag ser jämställdhet som en framgångsfaktor och vi har arbetat aktivt med denna fråga i min verksamhet, säger Saira Alladin.

Ur juryns motivering: Med lyskraft, stort mod och känsla för kommunikation inspirerar Saira män och kvinnor i arbetet med att nå en ökad mångfald och jämställdhet i branschen. I rollen som Årets Kraftkvinna 2018 är vi övertygade om att hon kommer att vårda och utveckla utmärkelsen samt attrahera fler kvinnor till vår bransch.

– Priset är ett kvitto på att det jag arbetar med har fått effekt både inom Sweco och i samhället. Jag tror att det är viktigt att synliggöra de kvinnor som finns inom energibranschen och att lyfta fram förebilder. Vi har alla, både kvinnor och män, ett ansvar att se till att alla känner sig inkluderade, säger Saira Alladin.

Juryn består av Emma Nehrenheim, Hållbarhetschef Northvolt, Johan Svenningsson, Country Manager Uniper, Jenny Larsson, Marknadschef ABB Power Grids Sverige, Linus Zackrisson, Rekryteringsexpert Optimal Advice, Ulla Sandborgh, Generaldirektör Svenska Kraftnät och Olle Johansson, VD PowerCircle.

Så blev de 50/50 mellan könen – han blir nominerad till årets jämställdhetspris

Avdelningen Broteknik på WSP i Stockholm har trots få kvinnor i branschen lyckats med målet att vara 50 procent kvinnor och 50 procent män. Målmedvetet arbete och en förmåga att tänka utanför boxen ligger bakom framgångarna.

Jämställdhetsarbetet har engagerat hela gruppen men den samlande kraften har varit avdelningschef Johan Lindersson som nu också nomineras till årets jämställdhetspris 2018 av tidskriften Svensk Betong.

Ur motiveringen

”Johan Lindersson har visat på arbetsgivarens och ledarskapets möjligheter att utan orättvisa sätta an tonen och föregå med gott exempel. Framför allt vill vi lyfta fram hans strategi för rekrytering till avdelningen som nu har lett till önskat resultat. Johan har bland annat uppnått detta genom att aldrig säga nej till en kunnig kvinna som söker jobb. Detta trots att det inte alltid funnits arbete just då. Långsiktigheten i hans strategi har givit det resultat han önskar. Hans ledarskap vittnar om en stark målmedvetenhet och stark långsiktig hållning till jämlikhet utan att behöva ta till kvotering.”

Tidskriften Betongs jämställdhetspris delas ut till företag, projekt eller en person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Från och med idag kan du rösta på din favorit här. Priset delas ut på Betonggalan den 22 november.

Specialdesignad molekyl ska kunna lagra solenergi i 18 år

En forskargrupp vid Chalmers har utvecklat en specialdesignad molekyl. Den ska kunna lagra solenergi i upp till hela 18 år och nu är nästa steg att utveckla tekniken till en större skala.

– Vätskan kan idag värmas upp med 63 grader via katalysatorn, men vi vill förbättra det med 40–50 procent så att vattnet börjar koka. Ångan kan vi sedan använda för olika energi-krävande processer, säger Kasper Moth-Poulsen i Nyteknik, biträdande professor i nanomaterialkemi på Chalmers.

– Många tycker att detta är väldigt spännande projekt. Vi söker finansiering för att utveckla tekniken så att vi kan utveckla produktionen för en större skala. Potentialen är ganska stor, då 50 procent av Europas energiförbrukning består av uppvärmning, säger Kasper Moth-Poulsen.

”Tjejer som vill gå teknik” på turné

Facebookgruppen ”Tjejer som vill gå teknik” har funnits i ett år och har närmare 900 medlemmar. Gruppen är en mötesplats för tjejer som vill komma i kontakt med andra teknikintresserade inför gymnasiet. Under Gymnasiedagarna och Future Skills som arrangeras 9–11 oktober på Svenska Mässan i Göteborg deltar gruppen som mässutställare, skriver Teknikföretagen via TT.

Med Facebookgruppen ”Tjejer som vill gå teknik” vill Teknikföretagen skapa ett forum för tjejer som funderar på att söka teknikprogrammet eller något annat program med teknisk inriktning som industritekniska eller el- och energiprogrammet. I veckan deltar Teknikföretagen på gymnasiemässa i Göteborg. Syftet är detsamma som på Facebook, att erbjuda en mötesplats där teknikintresserade kan diskutera och peppa varandra inför det stundande gymnasievalet. Teknikföretagens ungdomskommunikatör Elin Östblom ser fram emot att träffa tusentals blivande gymnasieelever, deras vårdnadshavare och skolpersonal.

– Även om antalet tjejer som söker teknikprogrammet ökar behövs initiativ som stöttar unga att göra normbrytande studieval, säger Elin Östblom, ungdomskommunikatör på Teknikföretagen. Precis som vi har gjort på Facebook vill vi erbjuda en avslappnad mötesplats där ungdomarna kan diskutera på deras egna villkor, utbyta erfarenheter och tipsa varandra om skolor och inriktningar. I vår monter kan man dessutom ladda sin mobil och rita med 3D-penna.

Enligt Skolverkets preliminära statistik gällande läsåret 2018/2019 har andelen tjejer som söker till teknikprogrammet ökat. Från 16,8 procent (2017/2018) till 18,1 procent. På industritekniska programmet är 10,5 procent av de sökande tjejer.

Sverige i topp på innovationslistan

Ett lands förmåga till innovation och förändringar torde vara en bra prognos för konkurrenskraften och tillväxten i framtiden. I så fall ligger Sverige mycket bra till, liksom resten av Norden förutom Norge. Enligt en färsk ranking av nyhetsbyrån Bloomberg toppar Sydkorea och Sverige mätningen som världens mest innovativa länder. Sydkorea har mycket elektronikjätten Samsung att tacka för placeringen. För Sverige del lyfts det faktum fram att vi är den näst största start-up-platsen i världen efter Silicon Valley. Intressant att notera att USA ramlade ur 10-i topp-listan detta år. Det här bådar gott för investerare i svenska aktier.