Etteplan tecknar ramavtal med lastbilsjätte

Etteplan har tecknat ett nytt ramavtal med Scania som leverantör av tjänster inom forskning och utveckling, skriver Etteplan i ett pressmeddelande.

Scania CV har gett Etteplan förtroendet att leverera tjänster inom forskning och utveckling för uppdrag inom fordonsutveckling. Samtliga enheter inom Scania-koncernen kan avropa tjänster inom flertalet teknikområden som exempelvis; hård- och mjukvaruutveckling, projektledning, design, batteriteknik samt teknisk dokumentation.

Syftet med ramavtalet är att reglera och underlätta samarbetet mellan parterna samt skall säkerställa tillgången till expertis inom teknikområden som inte täcks av Scanias egen personal.

Ramavtalet träder i kraft 1 januari 2017 och omfattar 2 år med option på förlängning i ytterligare ett år.

– Vi är mycket stolta över att fått Scanias förtroende att hjälpa dem stärka sin konkurrenskraft. Genom avtalet med oss får Scania tillgång till några av Sveriges mest erfarna teknikkonsulter inom Automotive. Avtalet kommer också innebära nyanställningar på Etteplan, främst i Stockholmsområdet och Oskarshamn. Samarbetet med Scania är strategiskt för oss och bekräftar Etteplans position som ett av de ledande teknikkonsultföretagen, säger Mikael Vatn, SVP Central & Western Europe, Etteplan.

Mycket omfattande projekt – WSP rycker in när staden flyttar

Kirunas nya stadskärna planeras och utgångspunkten är att skapa ett attraktivt stadsliv med ett kommersiellt innehåll som bidrar till att skapa liv och rörelse. Kiruna kommun, LKAB och Kirunabostäder har valt WSP som handelsstrategisk rådgivare i arbetet, skriver WSP i ett pressmeddelande.

WSP samarbetar med Wester+Elsner Arkitekter i projektet. I uppdraget ingår att se hur handeln bäst utformas för att bidra till en levande stadskärna och ges optimala kommersiella förutsättningar.

– Vi har valt att kalla det här mycket omfattande projektet för stadsomvandling istället för stadsflytt eftersom vi vill ta tillfället i akt att faktiskt utveckla och tänka nytt och få en stadskärna som överensstämmer med de önskemål som framkom i kommunens visionsarbete, säger Lars Bäckström, chef för Tillväxtkontoret inom Kiruna kommun och representant för projektgruppen bestående av Kiruna kommun, LKAB och Kirunabostäder AB, och fortsätter:

– Det är en komplex och spännande utmaning som kräver både bredd och djup inom flertalet kompetensområden kopplade till stadslivsutveckling och det känns inspirerande och tryggt att ha med WSP och Wester+Elsner Arkitekter på den här resan.

Christina Blomberg, koncept- och varumärkesutvecklare på WSP och uppdragsledare för projektet, betonar vikten av att förstå både konsumenten och ny teknik.

– För Kirunas del är det viktigt att inte låsa fast sig i hur handeln historiskt har organiserat sig, geografiskt och gestaltningsmässigt. Att bygga en handels- och mötesplats för framtiden kräver bland annat insikter om konsumenters förändrade attityder och beteenden och förståelse för hur den tekniska utvecklingen påverkar handeln idag och i framtiden, säger Christina Blomberg.

Liljewall föredöme – når ut bäst!

Vinnarna i tävlingen Årets Nyhetsrum 2016 har utsetts och i dag kan Liljewall arkitekter fira efter att ha kammat hem guld inom kategorin Bygg och fastighet, skriver Liljewall arkitekter. 

För åttonde året i rad arrangerade PR-portalen Mynewsdesk tävlingen Årets Nyhetsrum. Priset delas ut till de företag som bäst nyttjat sina nyhetsrum, där man bland annat har tittat på frekvens, multimedia, användande av relaterat material och taggar samt vilka som lyckats bäst med att nå ut.

Juryns motivering:
“Vinnaren har verkligen lyckats att avspegla hela verksamheten genom sitt nyhetsrum. Med ett nyhetsrum som använder sig av personliga bilder och som ständigt är uppdaterat, har vinnaren lyckats skapa en professionell helhetskänsla.”

Vi tycker att det är jättekul att vi blivit uppmärksammade på det här viset. Vi arbetar löpande med att publicera intressanta nyheter och pressmeddelanden kryddade med bra bildmaterial, relevanta länkar och kontaktpersoner. Det här är ett kvitto på att vi gör ett bra arbete, säger marknadschef Katarina Morén Styf.

Det händer med svenskarnas gamla textilier

Varje år handlar vi svenskar i snitt 13 kilo kläder och hemtextil per person. Nästan 80 procent av all gammal textil slängs som brännbart avfall vilket i sin tur motsvarar cirka två procent av svenskarnas koldioxidavtryck. Men vad händer med den textil som inte bränns? Nordiska Ministerrådet gav Ramböll tillsammans med PlanMiljö och Mepex i uppdrag att utreda vad som händer med den begagnade textilen som samlas in i de Nordiska länderna, skriver Ramböll på sin hemsida.

 

Idag samlas det in ungefär en femtedel av återvunnen textil i Sverige och det är idag relativt okänt vad som händer med den textilen efter att den lämnat landet. Nordiska Avfallsgruppen under Nordiska Ministerrådet har efterfrågat svar på vilka effekter exporten har på miljön och om exporten är en långsiktigt hållbar lösning.− En del av den begagnade textilen säljs förstås i svenska second hand-butiker men mycket av den insamlade textilen säljs på exportmarknaden och vi visste ganska lite om vart flödena tar vägen och vilka aktörer som är inblandade. Exporten sker till minst 115 olika länder vilket gör spårbarheten mycket svår, säger David Palm, expert inom resurshantering på Ramböll.

Projektet som genomförts som två delprojekt är den första kartläggningen som gjorts av nordisk begagnad textil även om ämnet i sig inte är nytt. Ramböll har bidragit med expertis inom aktörsanalys, miljöpåverkan och socioekonomisk analys med experter från både Sverige och Danmark. Det första delprojektet genomfördes under hösten 2015 och var en kartläggning av exportflöden från Norden. Den andra delen av projektet undersökte effekter på miljö, avfallshantering, arbetstillfällen och andra samhällsekonomiska effekter i mottagande länder. Hela studien publicerades i rapporten Exports of Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts samt Exports of Nordic Used Textiles: Pathways, benefits and impacts – Policy Brief i december.

Tidigare exporterades textil som bistånd vilket ibland ledde till att fel typ av kläder hamnade på fel ställen och istället blev ett avfallsproblem. Det blev också en direkt konkurrent till inhemskt producerad textil i mottagarlandet.

− Idag ser det annorlunda ut och textilen säljs i de flesta fall antingen direkt till distributörer i Östeuropa, Afrika, Sydamerika eller Asien eller via kommersiella sorteringsaktörer i Europa. Genom att textilen säljs minskar risken att det blir ett avfall direkt i mottagande land, men konkurrensfrågan med inhemsk produktion finns kvar som ett möjligt problem än idag, berättar David Palm. Han fortsätter:

– Det visade sig dock tydligt att även utan exporten av begagnad textil hade inhemsk afrikansk produktion likväl slagits ut av billig asiatisk import.

Utredningen visade även att nästan ingen textil lämnade Europa osorterad och att den totala jobbskapande effekten i mottagarländer var större än vad som funnits i lokal industri tidigare. Den största riskfaktorn med exporten visade sig vara att säkerställa bra arbetsförhållanden på sorterings- och återvinningsanläggningar i de fall exportören inte ställde krav på sina partners. Rekommendationen till de exporterande organisationerna blev därför att införa och följa upp uppförandekoder hos sina samarbetspartners.

− Projektet krävde en bra samverkan med organisationerna som exporterar textil och deras kunder i mottagarländerna. De flesta organisationerna är välgörenhetsorganisationer och det var givetvis stundtals känsligt att utreda eventuella sociala eller miljömässiga problem med exporten av begagnad textil och samtidigt inte glömma bort den nytta som organisationerna bevisligen gör, avslutar David Palm.

Enormt raffinaderi kan byggas i Sverige

En förstudie ska undersöka möjligheterna att bygga ett bioraffinaderi med kapacitet att ta fram drygt 1,5 miljoner ton färdiga produkter från skogsråvara, skriver ATL på sin hemsida.

En förstudie kallad “Flaggskepp Bioraffinaderi,” ska utreda förutsättningarna i Sverige för att förverkliga bioekonomin med hjälp av skogen. Förstudien leds av SP Processum med stöd av 13 företag som spänner över skog, kemi och detaljhandel.

Förstudien ska peka ut, beskriva och utvärdera en anläggning med kapacitet att tillverka en rad olika, optimalt sammansatta slutprodukter från olika tillverkningsprocesser.

Ett av målen är att tillverka drivmedel i tillräcklig mängd. Ambitionsnivån är upp till 200 000 ton biodrivmedel.

Förstudien finansieras till hälften av Länsstyrelsen Västernorrland och till hälften av deltagarna och leds av Processum. Den kommer att utföras av konsultföretaget Pöyry, tillsammans med parterna.

Historiska byggnader får titthålskirurgi

Genom en unik metod kan Kalle Bandh och hans team rädda kulturhistoriskt viktiga fastigheter från förruttnelse och förfall, med minsta möjliga påverkan på både människa och miljö, skriver WSP.

Människan har i alla tider strävat efter att bosätta sig nära vatten. I miljöer som erbjudit en mängd praktiska fördelar, men som ur ett byggnadsperspektiv ofta varit förknippat med stora utmaningar. I kustnära miljöer utgörs marken inte sällan av lösa leror, och att bygga stora och tunga stenhus i dessa miljöer kräver därför en förstärkning av undergrunden. Metoden för att göra denna förstärkning har genom århundradena i regel varit träpålning.

Trä under vatten är mycket beständigt, varför dessa trägrundläggningar försänkts i djupa diken för att säkerställa träpålarnas funktion över tid. Sentida urbanisering har dock orsakat sänkta grundvattennivåer, vilket lett till att den översta delen av bärande pålar i många fall hamnat ovanför grundvattennivån, med rötsvampsangrepp som följd. Ofta har förloppet resulterat i att gamla byggnader måste grundförstärkas med en ny bärande konstruktion bestående av stora mängder stål och betong. Detta är vanligtvis mycket kostsamt, tidskrävande och besvärligt för såväl fastighetsägare som hyresgäster.

Att förekomma problemen är därför önskvärt och genom årtiondena har olika försök gjorts att stoppa förruttnelsen i tid. Mestadels har detta inneburit att på konstgjord väg försöka hålla grundvattenytan över träpålarna, något som visat sig vara mycket svårt och som i de flesta fall misslyckats. Sedan tidigt 1990-tal har WSP utvecklat en unik metod där man blandar bentonit i en lösning av borater, som man funnit vara en effektiv kemikalie för att skydda trä mot svampangrepp.

Genom borrhål i grundmuren appliceras blandningen omkring träpålarna, där boraterna sedan tränger in i träet och ger ett mycket beständigt skydd. Ingreppet kan utföras utan att utrymma fastigheten, och har betydligt mindre miljöpåverkan än en konventionell grundförstärkning.

– Under alla dessa år har vi successivt kunnat vidareutveckla metoden, och har även verifierat dess långsiktiga funktion. Hundratals historiskt och kulturellt viktiga byggnader runtom i Sverige har hittills räddats med relativt små och enkla medel, med minimal miljöpåverkan och minsta möjliga insats från fastighetsägare och hyresgäster, berättar Kalle Bandh, avdelningschef WSP.

Lisebergs nya vattenpark tar tusentals gäster

Liseberg planerar för ett av sina största projekt, att bygga hotell och vattenpark direkt söder om den befintliga nöjesparken. Norconsult har genomfört en riskanalys gällande transport av farligt gods i närheten av det planerade området, skriver Norconsult.

En detaljplan håller på att tas fram med syfte att möjliggöra för Liseberg AB att utvidga verksamheten söderut, med hotell och vattenpark. Planområdet gränsar till E6/Väg 40 samt till Västkustbanan/Kust till kustbanan som kommer ur järnvägstunneln i planområdets södra del. Båda dessa transportleder används för transporter av farligt gods.

I riskutredningen har nivåer för individ- och samhällsrisk beräknat. Utredningen visar att risksituationen för den delen av detaljplanen där hotellet och vattenparken planeras att ligga är acceptabel utan vidare åtgärder. Däremot föreslås vissa skyddsåtgärder för markparkeringen och parkeringshuset:

  • Ett tungt vägräcke längs E6 utmed markparkeringen som förhindrar avkörning av tunga transporter som kompletteras med åtgärd som hindrar farliga vätskor från att rinna ner mot markparkeringen vid en olycka med farligt gods.
  • Den delen av parkeringshuset som är närmast järnvägen förstärks så att ett avåkande tåg inte raserar byggnaden.
  • Parkeringshusets vägg mot vägen ska vara tät och utföras i brandklassat material.

Förlänger säsongen
2014 gav kommunfullmäktige Liseberg uppdraget att titta på framtiden för nöjesparken. Utbyggnaden av nöjesparken ger möjligheten till att förlänga säsongen, då man är extremt säsongsbundna under några få veckor på året.

När hotellet och vattenparken står färdigt kommer de innefatta bland annat 453 rum, en mindre spa-anläggning, åtta upplevelsepooler, tio vattenrutschbanor och restauranger. Vattenparken beräknas ha en kapacitet för 2800 gäster.

Om detaljplanen går igenom är planen att det nya hotellet och vattenparken ska öppna 2021.

Så ser Swecos önskelista ut

Swecos framtida tillväxtambitioner är vad gäller förvärv främst inriktade på Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Storbritannien, medan den historiska kärnan i Sverige, Norge och Finland främst väntas få nöja sig med att växa organiskt framöver, skriver DI på sin hemsida.

Det sade Swecos vd Tomas Carlsson vid onsdagens kapitalmarknadsdag, där de fem länderna betecknades som Swecos ”framtida tillväxtplattform”.

”Fokus här är att öka lönsamheten, och vi talar också om förvärv för att göra om tricket från Norden för att nå marknadsledarskap”, sade han om de förstnämnda fem länderna, där Sweco omsätter 5,4 miljarder kronor, hälften av omsättningen i de tre historiska kärnländerna (där förvärv dock inte är uteslutet).

Beträffande finansiella mål upprepade bolaget ambitionen att nå en rörelsemarginal på 12 procent, men Tomas Carlsson sade att detta snarare handlar om att signalera vad som är görbart än att det är något som ska försöka uppnås i närtid: Swecos ambition är att köpa bolag med lägre marginal och lyfta dessa, och detta skulle inte vara görbart om man är alltför inriktad på att nå lönsamhetsmålet.

Ramböll maxar ledningen – Linus Almqvist blir kommunikationschef

Ramböll fick nyligen en ny VD och nu tar ytterligare ett nytt namn plats i den svenska ledningen när Linus Almqvist blir kommunikationschef. Han lämnar närmast en tjänst som chef för kommunikation och privatinsamling på Barncancerfonden, skriver Ramböll.

− Branschen står inför spännande förändringar och Ramböll är ett bolag med förutsättningarna och viljan att vara med och leda den utvecklingen. Linus kommer spela en viktig roll i det arbetet och stärka vår satsning på digitalisering som ett sätt att utveckla samhället, säger Niklas Sörensen, VD för Ramböll Sverige.

Linus Almqvist har drivit Barncancerfondens kommunikations- och varumärkesarbete sedan 2013 med målet att dubbla organisationens intäkter till 350 miljoner kronor på fem år. Ett mål som redan efter fyra år uppnåtts. Han har innan dess verkat som varumärkeschef på Vattenfall och ansvarat för varumärkes- och marknadsfrågor på nordisk nivå på SAS respektive Barilla. Nu blir han ansvarig för att driva Rambölls kommunikationsarbete och öka varumärkeskännedomen på den svenska marknaden.

− Som stiftelseägt företag arbetar vi långsiktigt, satsar på teknikutveckling och forskning och ger tillbaka till samhället genom välgörenhet. Linus har i sina tidigare roller framgångsrikt kommunicerat gentemot konsumenter, och han tar med sig prisbelönta erfarenheter som kommer ta oss närmare de som lever och bor i de samhällen vi är med och skapar, säger Niklas Sörensen.

− Ramböll är ett företag som har framtiden för sig och skapar värde till samhället genom sina tjänster och hur man är organiserat som stiftelseägt bolag. Andra företag kämpar idag för att visa hur de bidrar till samhället, Ramböll har det naturligt i sin dagliga verksamhet. Jag ser fram emot att kommunicera det samhällsvärdet, säger Linus Almqvist.

På Ramböll i Sverige arbetar 1 600 anställda med samhällsbyggnadstjänster kopplade till byggnader, transport, miljö, vatten, energi och management consulting. Linus Almqvist tillträder sin nya tjänst den 1 april.