Hifab kvalitetsgranskar när Linköpings kommun bidar till svenskt samhällsbygge

Under åren 2012-2017 har Linköpings kommun genomför ett omfattande stadsbyggnadsprojekt, Vallastaden, med inflyttning under hösten 2017 i samband med Sveriges största bo- och samhällsexpo. På fem år byggdes 1 000 bostäder och över 40 aktörer var involverade. Projektet har bidragit till svenskt samhällsbyggande tack vare sitt nytänk kring marktilldelning och ett ständigt fokus på kvalitet, säger Hifab.

Johan Bäckström är
avdelningschef på Hifabs kontor i Linköping. Han har varit engagerad i
projektet redan från start men 2018 klev han in som kvalitetsgranskare och får
nu även stöttning av kollegan Danilo Iljic.

– Det här projektet har många
unika aspekter men det som främst har bidragit till att stadsdelen saknar
motstycke är sättet att tilldela mark – här har det varit kvalitet som har fått
gå före pris. Ett pris sattes på marken och därefter var alla byggherrar
tvingade att påvisa vilka kvalitetshöjande åtgärder de skulle kunna genomföra.

Istället för ett typiskt
gestaltningsprogram togs ett kvalitetsprogram fram tidigt i projektet, vilket
angav ett antal krav och rekommendationer. Kvalitetsprogrammet grundade sig i
detaljplanen och har haft en stark påverkan på alla projekt som genomförts inom
ramen för Vallastaden. Föreskrifterna i programmet utgick från olika områden
som innefattade bland annat energi, social hållbarhet och gestaltning. Som
kvalitetsgranskare har Hifab ansvarat för uppföljning och granskning för att
säkerställa att alla aktörer håller vad de lovar utifrån de uppsatta
kvalitetskraven.

– Kvalitetsgranskningen
sträcker sig längst med hela byggcykeln; från bygglov till färdigt projekt.
Byggherrarna har inte fått bygga förens vi har granskat deras handlingar och
ser att de kommer kunna leva upp till det uppställda kvalitetskraven. De har
heller inte fått godkänt förens vi har slutgranskat bygget. Kontinuerligt
längts resans gång har vi även arbetat med uppföljning av resultat för att se
vad som har fungerat bra och mindre bra. Tack vare detta arbetssätt har vi fått
med oss många viktiga lärdomar från projektet, berättar Danilo Iljic,
biträdande kvalitetsgranskare från Hifab.

Den som besöker området slås
av att det är tätt mellan bebyggelsen och att det finns många platser för
socialt umgänge. Även det finns det en tanke bakom. Johan Bäckström förklarar
lite kring några av de mest utmärkande aspekterna i området.

– Något som ytterligare har
gett området dess särprägel är att marken tilldelades i så kallade tegar – små,
smala markområden. De ovanligt små byggrätterna har rymt cirka 15-20 bostäder
vilket har gett goda förutsättningar för en blandning av hustyper och en stor
variation av intryck och byggnadstyper. Vi har även velat skapa en täthet i
stadslivet. En tät stadsdel ökar chansen för möten i vardagen och stadsdelen är
formad till att leda dess invånare till att ses och nätverka.

Det är en stadsdel i framkant
och förhoppningsvis kan andra aktörer inspireras och ta vid på andra orter i
Sverige.

– Vi har en stor kunskapsbank
med erfarenhet från det här projektet – vi ser att de höga kraven på kvalitet
har varit en framgångsfaktor och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter,
avslutar Johan Bäckström.

Projektet Vallastaden är det
största uppdraget som Hifab Marknadsområde Öst har och kommer att löpa på i
minst fem år framöver.

Tyréns får pris för största utsläppsminskning

Tyréns får CERO-nätverkets pris för största utsläppsminskning 2018. På fyra år har samhällsbyggnadsföretaget sänkt sina CO2-ut släpp från arbetspendling med 27 procent – främst genom att samåka i elbil och cykla, säger Tyréns.

Tyréns har klarat uppgiften trots att företagets personalstyrka under samma period vuxit med 43 procent. I region Väst har andelen arbetspendlare som åker egen bil minskat med 32 procent, medan minskningen i region Nord och region Syd minskat med 22 procent, respektive 29 procent. Istället har samåkningen ökat på flera kontor – både i region Syd och i region Mitt har den mer än fördubblats.

– Och det mest upplyftande är att 75 procent av våra medarbetare tycker att det här är mycket viktigt och att vi som arbetsgivare ska arbeta för att sänka utsläppen för medarbetarnas arbetspendling. Det tycker jag är ett starkt kvitto på vår kultur och att vi lever som vi lär – hållbara konsulttjänster från konsulter som själva vill leva hållbart, säger Tyréns sverigechef, Cecilia Granath.

Samtliga regioner har kampanjat hårt för att medarbetarna ska gå eller cykla till jobbet, eller nyttja kollektivtrafiken. Men då förutsättningarna för arbetspendling varierar stort över landet har nyckeln till den rekordstora utsläppsminskningen varit regionala initiativ. Antalet tjänstecyklar har utökats över hela landet och i region Öst har man inrättat ett cykellånesystem samtidigt som man byggt nya cykelparkeringar i anslutning till flera kontor. 

Region Öst har också byggt laddinfrastuktur för elfordon och region Öst och region Väst har inrättat elbilspooler för samåkning.

Samtliga regioner har sett över och moderniserat utrustningen för webb- och telefonmöten och det geografiskt mycket stora region Nord har medarbetarna nyttjat distansmöten i en stor andel anbud och projekt.

– Nu fortsätter arbetet med att minska vår påverkan på miljön på alla nivåer i organisationen. Vi tar också med oss engagemanget i mötet med kunden. Vi har viljan och förmågan att leda branschen mot målet om nollutsläpp av växthusgaser 2045, säger Sverigechef Cecilia Granath.

Drygt 90 organisationer deltar i CERO-nätverket – däribland ÅF, WSP, Trafikverket, Ericsson och Region Stockholm. 2018 var det Tyréns som rapporterade den största utsläppsminskningen av alla i CERO-nätverket och får därmed ta emot CERO-priset för bästa utsläppsminskare.

Arkitektbolaget nominerat – till Växjö kommuns Träbyggnadspris

Vad kan vi göra i varje projekt för att göra det ännu mer hållbart? Den frågan arbetar vi alltid aktivt med. Där är träbyggande en självklar del och väg i att vara hållbar. I alla projekt vi blir involverade i undersöker vi alltid möjligheten att bygga i trä, berättar Eva Haraldsson, VD på Arkitektbolaget i Växjö, säger Arkitektbolaget.

Växjö kommuns Träbyggnadspris delas ut årligen för att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation. I år är Arkitetbolaget som företag nominerat. I motiveringen lyfts bland annat Arkitektbolagets gedigna kunskap och stora engagemang kring trä. Sedan starten 1992 har kontoret förordat och ritat trähus. Dels för att minska det ekologiska fotavtrycket, då trä är både förnyelsebart och lokalt. Dels för att det lämpar sig både för stomme, fasad och inredning. Dessutom uppfattas det av många som ett enkelt och vackert material. Arkitektbolaget är numera det kontor i Sverige som arbetat med träbyggande under längst tid och med flest olika typer av konstruktioner. I Växjö kommun har Arkitektbolaget under de senaste åren bland annat ritat Vallen, Strandsnäckan, Stormen och Limnologen.

Norconsults Elisabeth Tornberg vill toppa landskapsteamet

”Vi-känslan som finns här har jag inte upplevt någon annanstans” summerar Elisabeth om sin första tid på Norconsult. Nu vill hon toppa teamet med fler personer och utöka kompetensen inom samtliga delar av hållbar stadsutveckling, säger Norconsult.

Elisabeth har lång erfarenhet av landskapsarkitektur. På ett hennes välfyllda CV syns bland annat sakområdesansvarig på Stockholms Stad, doktorand vid KTH och specialist på Trafikverket. Men något som var relativt nytt för henne var rollen som teamchef. 

– Det är väldigt roligt att göra resan med att bygga upp ett team, säger hon. Planen är att komplettera gruppen med fler personer – gärna med kompetens inom hållbarhet, planering och infrastruktur, fortsätter hon.

Hon ser en stor fördel att arbeta på ett tvärfackligt konsultbolag där man utnyttjar och delar med sig av varandras kunskaper på ett prestigelöst sätt.

– ”Vi-känslan” som finns på Norconsult har jag inte upplevt någon annanstans. Här hjälper man varandra oavsett teknik eller geografisk tillhörighet – vi är som en stor familj! Det finns ingen intern konkurrens, man tänker och lever samarbete fullt ut, säger Elisabeth.

Just nu arbetar teamet bland annat med ett dagvattenprojekt för Gröna Dalen samt gestaltning av torg, platser och parker i nya stadsdelen Barkabystaden. Snart påbörjar de även projektering av utemiljöerna kring Lidingö Simhall. Framöver ser hon gärna att teamet arbetar både med social och ekologisk hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt.

– Det räcker inte enbart att gestalta en fin gård, man behöver ta reda på vad de boende kring gården vill uppleva när de vistas där, säger Elisabeth. Vilka kvaliteter vill vi skapa. Att ha med sig social hållbarhet tidigt i planeringsprocessen blir en viktig pusselbit i att förebygga utsatthet i bostadsområden, avslutar hon.

Semcon i nytt samarbete – kring digitala tvillingar

Att skapa virtuella kopior av fysiska produkter innebär stora möjligheter för framtidens produktutveckling. Nu inleder Semcon ett nytt samarbete med EDRMedeso som utvecklar och säljer programvara för design, konstruktion och simulering, säger Semcon.

– Vi är väldigt positiva till
att EDRMedeso nu blir en av våra samarbetspartners för utvecklingen av digitala
tvillingar. Tillsammans med vårt omfattande kunnande inom produktutveckling kan
vi erbjuda digitala lösningar i absolut teknisk framkant med ett tydligt
användarfokus, säger Markus Granlund, vd på Semcon.

När en virtuell kopia skapas
och i realtid kan kopplas samman med en fysisk produkt ger det en bättre
förståelse för hur produkten används och kan användas. Samtidigt kan
förändringar göras direkt för att maximera prestanda eller planera service,
tack vare bättre förståelse för hur produktens komponenter påverkar dess
funktion och livslängd. Digitala tvillingar kan också användas vid processer av
olika slag, exempelvis inom Industri 4.0 genom att digitalt modellera upp en
tillverkningslina innan den byggs.

– Möjligheterna med digitala
tvillingar är nästan oändliga. Att använda digitala tvillingar hela vägen från
konceptualisering till eftermarknad ger en unik möjlighet att optimera produkt
och process. Det gör både att pengar kan sparas och att lösningen bättre kan
anpassas för slutanvändaren, säger Marcus Berggren, Area Manager Simulation
& Digital Twins på Semcon.

Samarbetet inom digitala
tvillingar är en del av Semcons ökade satsning på digitala tjänster och
inleddes i juni 2019. Målet är att starta ett första projekt tillsammans med
EDRMedeso under hösten.

– Den teknologiplattform som vi
har utvecklat har redan väckt stort intresse och genom samarbetet med Semcon
skapas nya möjligheter att implementera digitala tvillingar hos både nya och
befintliga kunder, säger Henrik Bexelius, Key Account Manager på EDRMedeso.

Tyréns skapar ett bättre samhälle i nära samarbete med universitet och högskolor

Tyréns är drivande inom forskning och utveckling och har ett nära samarbete…