VVS-ingenjör/konstruktör

Förkortningen VVS står för värme, ventilation och sanitet. En VVS-ingenjör planerar energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer. Arbetet kan innebära att beräkna hur mycket luft, värme och kyla som behövs i en byggnad eller projektera ritningar för hur rör och ledningar ska dras. Andra arbetsuppgifter är projektledning, kontroll och besiktning. Utöver konventionella rör- och luftbehandlingsinstallationer projekterar VVS-ingenjören även installationer för ånga, fjärrkyla, medicinska gaser eller kontaminerad luft.

Läs om Christian Eek, enhetschef för VVS & Energiteknik på Ramböll i Göteborg, som berättar prestigelöshet som motor för goda resultat.

Vindkraftsprojektör

En vindkraftsprojektör kan arbeta med allt från enskilda vindkraftverk till uppförande av hela vindkraftsparker. Arbetet innefattar bland annat planering och projektering, utredningar av miljökonsekvenser, företagsekonomiska analyser och kommunikation med allmänhet och statliga instanser angående vindkraft.

Vattenkraftsprojektör

En vattenkraftsprojektör kan arbeta med vattenkraftsstationer, dammar och gruvdammar. Uppdragen innefattar bland annat optimering av utformningen på anläggningen, CAD-projektering och konstruktionsberäkningar. Arbetet består ofta av förstudier, utredningar och projektering av befintliga eller nya anläggningar inom vattenkraft.

VA-ingenjör

VA-ingenjören projekterar försörjningen av tappvatten och avlopp till anläggningar och fastigheter. Projekteringen omfattar bland annat övergripande planering och utredningar, dimensionering av rör, val av rörmaterial, placering i marken och samordning med andra discipliner. I arbetet kan det också ingå olika simuleringar av scenarion, till exempel av hur dagvattensystemet påverkas av skyfall och var översvämningsproblem kan uppstå.

Trafikingenjör

Trafikingenjören arbetar med ärenden som rör trafiklagstiftning, framkomlighet och trafikmiljö. Arbetet innebär att handlägga och besluta i trafikärenden och samverka med bland andra polis och länsstyrelse.

Arbetet som trafikingenjör handlar om att leda trafikanterna rätt och göra trafikmiljön längs vägarna säkrare och mer informativ. Trafikingenjören tar exempelvis beslut om placering av vägmärken och deltar i olika utvecklingsgrupper.

Test- och verifieringskonsult

Som test- och verifieringskonsult är det vanligt att arbeta med komplexa system inom programvaruindustrin. En test- och verifieringskonsult kan arbeta med att kvalitetssäkra allt från delsystem till hela produkter och processer, eller att som testledare definiera och implementera olika nya testprocesser.

Teleingenjör

En teleingenjör arbetar med utredningar, projektering och totallösningar inom el- och teleteknisk installation i byggnader. Det kan exempelvis vara installationer för affärslokaler, skolor, kontor, sjukhus, hotell, idrottsanläggningar, bostäder eller industrier

Teknisk riskanalytiker

En teknisk riskanalytiker bedömer risken för att olika problem uppstår vid uppförandet av en ny anläggning eller byggnad. Man kan exempelvis arbeta i industri- eller infrastrukturprojekt, där riskanalytikern tittar på ekonomiska, organisatoriska eller miljöpåverkande risker under hela projekttiden. En riskanalytiker kan även utreda potentiella möjligheter som kan påverka projektets framgång.

Teknikinformatör

En teknikinformatör arbetar med framtagning av teknisk dokumentation och anpassar instruktioner för olika produkter. Teknikinformatören strukturerar, visualiserar, och formger information för olika medier och målgrupper. Arbetet som teknikinformatörskonsult sker oftast i projektgrupper tillsammans med konstruktörer, utvecklare, servicepersonal, utbildare, produktspecialister och andra teknikinformatörer där du blir en del i arbetet från faktainsamling till publicering av informationsmaterial.

Systemutvecklare

En systemutvecklare designar och utvecklar system med utgångspunkt i den verksamhet tekniken ska stödja. Systemutvecklarens uppgift är att översätta verksamhetens förutsättningar och behov till realiserbara funktioner eller att genomföra själva programmeringen av dessa funktioner. Roller som ligger nära systemutvecklarens är systemutredare, systemanalytiker, systemdesigner eller systemtestare.