Inlägg

Det händer med svenskarnas gamla textilier

Varje år handlar vi svenskar i snitt 13 kilo kläder och hemtextil per person. Nästan 80 procent av all gammal textil slängs som brännbart avfall vilket i sin tur motsvarar cirka två procent av svenskarnas koldioxidavtryck. Men vad händer med den textil som inte bränns? Nordiska Ministerrådet gav Ramboll tillsammans med PlanMiljö och Mepex i uppdrag att utreda vad som händer med den begagnade textilen som samlas in i de Nordiska länderna, skriver Ramboll på sin hemsida.

Idag samlas det in ungefär en femtedel av återvunnen textil i Sverige och det är idag relativt okänt vad som händer med den textilen efter att den lämnat landet. Nordiska Avfallsgruppen under Nordiska Ministerrådet har efterfrågat svar på vilka effekter exporten har på miljön och om exporten är en långsiktigt hållbar lösning.− En del av den begagnade textilen säljs förstås i svenska second hand-butiker men mycket av den insamlade textilen säljs på exportmarknaden och vi visste ganska lite om vart flödena tar vägen och vilka aktörer som är inblandade. Exporten sker till minst 115 olika länder vilket gör spårbarheten mycket svår, säger David Palm, expert inom resurshantering på Ramboll.

Projektet som genomförts som två delprojekt är den första kartläggningen som gjorts av nordisk begagnad textil även om ämnet i sig inte är nytt. Ramboll har bidragit med expertis inom aktörsanalys, miljöpåverkan och socioekonomisk analys med experter från både Sverige och Danmark. Det första delprojektet genomfördes under hösten 2015 och var en kartläggning av exportflöden från Norden. Den andra delen av projektet undersökte effekter på miljö, avfallshantering, arbetstillfällen och andra samhällsekonomiska effekter i mottagande länder. Hela studien publicerades i rapporten Exports of Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts samt Exports of Nordic Used Textiles: Pathways, benefits and impacts – Policy Brief i december.

Tidigare exporterades textil som bistånd vilket ibland ledde till att fel typ av kläder hamnade på fel ställen och istället blev ett avfallsproblem. Det blev också en direkt konkurrent till inhemskt producerad textil i mottagarlandet.

− Idag ser det annorlunda ut och textilen säljs i de flesta fall antingen direkt till distributörer i Östeuropa, Afrika, Sydamerika eller Asien eller via kommersiella sorteringsaktörer i Europa. Genom att textilen säljs minskar risken att det blir ett avfall direkt i mottagande land, men konkurrensfrågan med inhemsk produktion finns kvar som ett möjligt problem än idag, berättar David Palm. Han fortsätter:

– Det visade sig dock tydligt att även utan exporten av begagnad textil hade inhemsk afrikansk produktion likväl slagits ut av billig asiatisk import.

Utredningen visade även att nästan ingen textil lämnade Europa osorterad och att den totala jobbskapande effekten i mottagarländer var större än vad som funnits i lokal industri tidigare. Den största riskfaktorn med exporten visade sig vara att säkerställa bra arbetsförhållanden på sorterings- och återvinningsanläggningar i de fall exportören inte ställde krav på sina partners. Rekommendationen till de exporterande organisationerna blev därför att införa och följa upp uppförandekoder hos sina samarbetspartners.

− Projektet krävde en bra samverkan med organisationerna som exporterar textil och deras kunder i mottagarländerna. De flesta organisationerna är välgörenhetsorganisationer och det var givetvis stundtals känsligt att utreda eventuella sociala eller miljömässiga problem med exporten av begagnad textil och samtidigt inte glömma bort den nytta som organisationerna bevisligen gör, avslutar David Palm.